Slovník pojmov

Názov Popis
ahimsa

neubližovanie, súcit. Je kľúčovou cnosťou v indických náboženstvách. Ahimsa sa tiež nazýva nenásilie.

átma

duša.

Atma Kriya Yoga

Atma Kriya Yoga vám pomáha vytvoriť si osobný vzťah s Bohom, privedením vedomého vnímania duše do každej vašej činnosti. Z milosti iniciácie, šaktipátu, vám prinesie viac lásky, radosti a prepojenia so samotným životom. Tieto pokročilé techniky taktiež pomáhajú spáliť karmu, očistiť telo a myseľ, aby ste mohli napredovať na svojej duchovnej ceste. Atma Kriya Yoga je najpokročilejšou technikou. Každý druh tejto techniky rozvíja rôzne druhy bhakti – lásky k Bohu – a otvára srdce transformačnej sile lásky. Tieto techniky sú dostatočne jednoduché, aby sa ich naučili aj začiatočníci, a zároveň dosť silné na to, aby skúsených meditujúcich priviedli do nových sfér vedomia a božského spojenia.

bhadžan

náboženská lyrická pieseň vyjadrujúca lásku k Bohu.

Bhagavadgítá

Šrímad Bhagavadgítá je jednou z najstarších svätých kníh sveta. Obsahuje priame slovo Boha, vypovedané pre celé ľudstvo, bez ohľadu na náboženstvo alebo tradíciu. Názov Šrímad Bhagavadgítá doslovne znamená Pieseň Boha. Filozofia a učenie Šrímad Bhagavadgíty sú ústredné v ľudskom živote.

bhakta

oddaný najvyššieho Pána, ten, kto koná oddanú službu (pozri tiež bhakti).

bhakti

láska, oddanosť, oddaná služba najvyššiemu Pánovi.

bhakti joga

duchovná cesta alebo duchovná prax v hinduizme zameraná na milujúcu oddanosť k osobnému Bohu. Je to jedna z ciest duchovných praktík hinduizmu, ostatné sú džňána joga, rádža joga a karma joga.

Bhakti Marga

doslovný preklad je cesta oddanej lásky. Je to cesta z mysle do srdca, jej účelom je nájsť skutočnú lásku a svoje pravé božské ja. Je to taktiež organizácia, ktorú založil Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda v roku 2005. Podporuje Paramahamsove Vishwanandove poslanie otvárania sŕdc ľudí, aby rozoznali a prijali večnú Božiu lásku, ktorá nami všetkými prestupuje.

Božie mená

akékoľvek Božie mená.

Bráhman

najvyššia realita, ktorá je nedeliteľná, nekonečná, večná, všeprestupujúca, nemenná existencia. Satčitánanda, absolútne vedomie.

čakra

jedna zo siedmych centier života a vedomia v chrbtici a mozgu. V čakrách sa nachádza koncentrovaná energia a vyžaruje životodarné svetlo a energiu.

daršan

uzretie svätej bytosti, dostať požehnanie prostredníctvom pohľadu.

džapa

opakovanie Božieho mena, zvyčajne s použitím maly.

džapa walk

prechádzka spojená s opakovaním mantry ÓM Namó Nárájenája a špecifickým spojením mantry a chôdze.

Džňána joga

je jednou z duchovných ciest hinduizmu, sústredí sa na cestu vedomostí, je tiež známa ako cesta sebarealizácie. Pojednáva o otázkach ako: „Kto som?“ „Kým som medzi ostatnými?“ Ďalšími druhmi jogy sú bhakti joga, karma joga a rádža joga.

ékádaší

deň pôstu. Zvyčajne sa nekonzumujú obilniny a strukoviny a zameriava sa pozornosť do svojho vnútra a na praktizovanie sádhany, duchovnej praxe. Niektorí ľudia počas ékádaší neprijímajú žiadnu potravu, len tekutiny.

Giridhárí

Giridhárí je jedno z mien Pána Krišnu, znamená ten, kto dvíha horu. Toto meno sa spája s jednou z líl (životných príbehov) Pána Krišnu, s Giridháriho lílou, ktorá sa udiala pred približne 5000 rokmi, keď žil ako pastier kráv vo Vrindávane. V tom čase obyvatelia Vrindávanu zvykli vykonávať každoročný obrad, aby potešili Indru, boha dažďa. Raz sa Krišna opýtal na tento tradičný rituál a presvedčil svojho otca Nandu a všetkých pastierov kráv, aby venovali svoju obetinu Góvardhanu namiesto Indrovi. Góvardhana, tiež známy ako Girirádž – kráľ hôr, je to posvätný kopec, ktorý má obvod približne 27 kilometrov. Keď gópalovia a gópí (pastieri a pastierky kráv) začali svoju modlitbu ku Girirádžovi, Pán Krišna použil svoju jogovú silu, aby na seba zobral podobu tejto posvätnej hory, aby prijal všetky obetiny a aby im všetkým požehnal. Keď to uvidel Indra, veľmi sa urazil. Rozzúrený zoslal obrovskú prietrž mračien, aby zaplavil a zničil Vrindávan. Keď gópalovia a gópí prišli k útočisku pri nohách Krišnu, Krišna bol dotknutý ich oddanosťou, a tak zdvihol horu Góvardhana a držal ju po sedem dní a nocí na malíčku ako veľký dáždnik. Takto ochránil všetkých obyvateľov Vrindávanu a ich majetok, vrátane kráv, teliatok a všetkých zvierat. Preto je Giridhárí považovaný za ochrancu všetkých, ktorí pri jeho nohách hľadajú útočisko.

gítá

pozri Bhagavadgítá.

guru

duchovný učiteľ, v ktorého srdci prebýva najvyšší Pán. Rozptyľuje temnotu (nevedomosť) mysle (ego/osobnosť) a prináša človeka do stavu Božieho vedomia. Je to učiteľ, ktorý učí vedením žiaka prostredníctvom skúseností a zažívania.

joga
jogín

človek praktizujúci jogu.

karma

transcendentný zákon, ktorý určuje, že človek bude v ďalšom živote žať to, čo zasial v predošlom. Z údelu človeka, dobrého alebo zlého, možno teda podľa názoru Indov vyčítať, ako konal v predchádzajúcom živote. Pojem karmy sa vykryštalizoval v upanišadach a ovplyvnil nielen hinduizmus, ale je aj v pozadí všetkých náboženských prúdov, ktoré vznikli na pôde Indie.

karma joga

jedna z duchovných ciest hinduizmu, zakladá sa na konaní. Pre karma jogína je správne vykonávaná činnosť formou modlitby. Ďalšie druhy jogy sú bhakti joga, džňána joga a rádža joga.

kírtan

jedna z praktík na ceste bhakti. Spevák vedie jednoduchú melódiu s krátkou mantrou alebo Božími menami a skupina ľudí ich opakuje. Tento štýl spievania, zvolania a odpovedania si vyžaduje jednoduchý text, melódiu a rytmus. Kírtan zvyčajne doprevádzajú nástroje ako harmónium, tabla, mridanga a činelky. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov ako upokojiť myseľ, tvorí sanghu (spoločenstvo s ostatnými) a zapája jednotnú oddanosť skupiny, čo funguje ako silný generátor, ktorý každého povznesie na jediný refrén lásky. Kírtan môže mať podobu bhadžanu alebo naopak, bhadžan môže mať podobu kírtanu.

krijá

pozri Atma Kriya Yoga.

Mahábhárata

najdlhší epos na svete, ktorý zložil Mahárši Védavjása. Skladá sa z osemnástich kníh opisujúcich príbeh potomkov kráľa Bháratu – Pánduovcov a Kuruovcov. Konflikt týchto bratrancov vznikol z nároku na trón Hastinapuru a vyústil do veľkej vojny Kurukšétry pred päťtisíc rokmi. Súčasťou Mahábháraty je aj Bhagavadgítá.

Mahavatar Babaji

Mahavatar znamená „veľký avatár“ a Babaji znamená „ctený otec“. Toto meno mu dal Láhirí Mahášaja spolu s niekoľkými jeho žiakmi, ako je to opísané v Paramahamsovom Joganandovom Životopise jogína. Je paramguruom, ktorý odovzdal Atma Kriya Yogu Paramahamsovi Vishwanandovi v roku 2007, aby ju šíril vo svete. Tento druh krijá jogy je adaptovaný na potreby ľudstva žijúceho v 21. storočí a jeho cieľom je prebudenie božskej lásky.

mája

doslovne znamená ilúzia. Je to aspekt Mahá Déví, Matky univerza, ktorá zakrýva naše videnie najvyššej reality, avšak z jej milosti vás povedie k jednote s Bohom.

mala

tiež známa ako džapa mala. Je to šnúrka s korálikmi, používaná na počítanie počas robenia džapy (pozri džapa). Maly sa zvyčajne skladajú zo 108 korálikov, ale môžu mať aj 18, 27 a 54 (zlomky 108).

mantra

slovná formula slúžiaca na zvukovú vibráciu, napríklad ÓM. Máva rozsah niekoľkých písmen až niekoľko viet (väčšinou ide o Božie meno), ktoré sa poväčšine mnohokrát opakujú. Nachádzame ju hlavne v hinduizme, ale postupom času prenikla aj do budhizmu a ďalších ázijských náboženstiev. V hinduizme tak existuje presvedčenie o totožnosti mena a toho, čo je tým menom označené, preto opakovanie mena niečoho sprítomňuje označované. Impulzom k nárastu popularity mantier bolo poukázanie na to, že pomocou mantry je možné dosiahnuť oslobodenie.

meditácia

praktiky pomáhajúce ovládnuť svoju myseľ. Meditácia nastane, keď zameriame svoju pozornosť na niečo tak intenzívne, že všetko ostatné prestáva existovať.

oddaný

človek, ktorý je odovzdaný Pánu alebo guruovi.

ÓM

alebo aum, je najvyššou bídža mantrou. Je to prvotný zvuk a všetky ostatné zvuky sú v ňom obsiahnuté. Celé stvorenie vzniklo z kozmickej vibračnej energie tohto kozmického zvuku. Je to taktiež posvätné slovo hum pre Tibeťanov, amin pre moslimov a amen pre Egypťanov, Grékov, Rimanov, židov a kresťanov. Pozri aj OM Chanting.

OM Chanting

OM Chanting je bezplatná skupinová technika, ktorá používa transformačnú silu zvuku ÓM na aktiváciu samoliečiaceho potenciálu účastníkov. Táto technika transformuje negativitu na pozitívnu energiu, pomáha očistiť okolie, podporuje Matku Zem a fyzickú, emocionálnu i duchovnú pohodu všetkých zúčastnených.

ÓM Namó Nárájenája

osemslabičná tajná mantra. Jeden z prekladov je, vzdávam úctu tomu, ktorý je vo všetkom a všetko je v ňom.

oslobodenie

oslobodenie od podmienenej existencie v cykle narodenia a smrti.

osvietenie

stav vedomia, kedy sa všetky závoje ilúzie zdvihnú a človek dokáže preniknúť za obmedzenia tohto sveta až do skutočnej podstaty svojho vlastného ja. (pozri tiež realizácia)

Paramahamsa Vishwananda

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda je osvietený duchovný majster a zakladateľ Bhakti Margy, cesty oddanosti. Svoj život a prácu zasvätil inšpirovaniu ľudí, aby milovali za hranice kultúry, náboženstva, pohlavia a veku, a otváraniu ich sŕdc k rozoznaniu a prijatiu večnej Božej lásky, ktorá prestupuje nami všetkými. Ponúka múdrosť a nástroje k prebudeniu vrodenej schopnosti zažívať túto lásku počas nášho každodenného života. Je živým príkladom transformačnej sily Božej lásky.

prána

doslova znamená životná sila alebo vitálny princíp.

pránájáma

dychové cvičenie, pomáhajúce regulovať, obmedziť a nasmerovať jemnohmotnú životnú energiu.

prém

božská láska.

rádža joga

tento termín sa odvoláva na cieľ jogy a nie metódu, ako ju dosiahnuť. Poznáme ju aj pod názvami kráľovská joga, klasická joga a aštanga joga. Ďalšie druhy jogy sú bhakti joga, džňána joga a karma joga.

realizácia

sebarealizácia alebo osvietenie. Je to stav čistého vedomia, Božieho vedomia a jeho lásky najprv v sebe, a potom v každom a vo všetkom naokolo.

sádhana

duchovná prax.

šakti

sila, energia. Je to prvotná kozmická energia a reprezentuje dynamické sily, ktoré sú v pohybe v univerze. Šakti je tiež konceptom alebo zosobnením božskej ženskej tvorivej sily, niekedy nazývanej Božská Matka.

sankírtan

pozri kírtan.

sanskrit

najstarší jazyk na svete (aspoň 6000 rokov), je považovaný za jazyk bohov, pretože sa skladá z prvotných zvukov. Je to jazyk starodávnych mudrcov Indie a véd (pozri védy), indických svätých písiem a jogových spisov.

satguru

skutočný guru. Tento termín sa odlišuje od iných foriem slova guru ako napríklad učiteľ hudby, učiteľ svätých kníh, rodič a podobne. Titul satguru je dávaný len osvieteným ršiom a svätcom, zmyslom života ktorých je viesť iniciovaného šíšu (žiaka) na duchovnej ceste, ktorej vyvrcholením je realizácia skutočného ja a realizácia Boha.

séva

nezištná služba.

Stránky

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8